top of page
potPhoto.jpg

1.Wang Nanlin王南林(1736-1796)

2.Yang Pengnian楊彭年(1796-1850)

3.Ren Ganting 任淦庭 (1888_1968)

4.Wu Yungen 吳雲根 (1892-1969)

5.Zhu Kexin  朱可心 (1904-1986)

6.Wu Chungeng 吳純耿 (1916-1999)

7.Xu Hantang 徐漢棠 (1932-)

8.Xu Xiutang 徐秀棠 (1937-)

9.Li Changhong  李昌鴻 (1937-)

10. Shen Quhua  沈蘧華 (1939-)

11.Gu Shaopei 顧紹培 (1945-)

12.Cao Wanfen 曹婉芬 (1940-)

13.Xie Manlun 謝曼倫  (1942-2015)

14.Zhang Honghua 張紅華 (1944-)

15.Li Bifang  李碧芳 (1939-2004)

16.Chu Jiquan 儲集泉 (1954-)

17.Zhang Shulin 張樹林 (1941-)

18.Wu Qunxiang 吳群祥 (1954-)

19.Jiang Yan 蔣彥 (1955-)

20.Shen Hansheng 沈漢生(1946-)

21.Bao Fengyian 鮑峰岩 (1966-)

22. Zhang Ziqiang 張志強 (1955-)

23.Lu Jun 陸君  (1967-)

24.Fan Jianhua 范建華 (1964-)

25.Xu Xuejuan 徐雪娟 (1961-)

26.Gao Xiangjun 高湘君 (1957-)

27.Chun Yian 陳岩 (1965-)

28.Yun Yiping 惲益萍 (1954-)

29.Ye Huiyu 葉惠毓 (1959-)

30.Wei Qi韋琪(1958-)

《中掇壺》《 Zhong Duo Teapot 》 王南林 Wang Nanlin 1780 清乾隆年間
《中掇壺》《 Zhong Duo Teapot 》 王南林 Wang Nanlin 1780 清乾隆年間
 《一粒珠》《 Pearl Teapot 》楊彭年制 陳曼生銘刻 Yang Pengnian, inscribed by Chen Mansheng 1820(清道光年間)
 《一粒珠》《 Pearl Teapot 》楊彭年制 陳曼生銘刻 Yang Pengnian, inscribed by Chen Mansheng 1820(清道光年間)
《蓋杯》《 Cup 》任淦庭 Ren Ganting 1960
《蓋杯》《 Cup 》任淦庭 Ren Ganting 1960
《牛蓋洋桶壺》《 Niu gai yang tong teapot 》 吳雲根 譚泉海 Wu Yungen 1963
《崁蓋鼓腹扁圓壺 》《 Flat round teapot with a recessed cover and a drum-like belly 》Zhu Kexin 朱可心 1980
《牛蓋洋桶壺》《 Niu gai yang tong teapot 》 吳雲根 譚泉海 Wu Yungen 1963
《六方球壺》《 Hexagonal round-shaped teapot 》 Wu Chungeng 吳純耿 1980
《六方球壺》《 Hexagonal round-shaped teapot 》 Wu Chungeng 吳純耿 1980
《石瓢壺》《 Shi piao teapot 》Xu Hantang 徐漢棠 1978
《掇只壺》《 Duo zhi teapot》Xu Hantang 徐漢棠 1980
《寒江獨釣壺》《 Teapot themed fishing alone in a cold river 》Xu Hantang 徐漢棠 1987
《朱雀壺》《 Teapot in the shape of a vermilion finch 》Xu Hantang 徐漢棠 1992
《朱雀壺》《 Teapot in the shape of a vermilion finch 》Xu Hantang 徐漢棠 1992
《靈豹壺》《 A teapot in the design of an agile leopard 》Xu Hantang 徐漢棠 1992
《龍砂掇球壺》《 Duo zhi teapot 》Xu Xiutang Wu Qunxiang 徐秀棠 吳群祥 1986
 《十八羅漢茶盤》《 Teapot bowl with incised carving of the Eighteen Arhats 》Xu Xiutang 徐秀棠 1995
《九頭竹簡茶具》《 Nine-piece tea ware set done in ancient bamboo writing slips design 》 李昌鴻 沈蘧華 沈漢生 1995
《九頭竹簡茶具》《 Nine-piece tea ware set done in ancient bamboo writing slips design 》 李昌鴻 沈蘧華 沈漢生 1995
《九頭竹簡茶具》《 Nine-piece tea ware set done in ancient bamboo writing slips design 》 李昌鴻 沈蘧華 沈漢生 1995
《九頭竹簡茶具》《 Nine-piece tea ware set done in ancient bamboo writing slips design 》 李昌鴻 沈蘧華 沈漢生 1995

This set of bamboo slip tea set won the 1984 Gold Medal at the Leipzig International Fair in Germany. It is the first famous teapot with the first international gold award for Zisha teapot art after the founding of New China.

此套竹簡茶具榮獲1984獎德國萊比錫國際博覽會金質獎,是新中國成立後,紫砂壺藝首次在國際上獲得第一個金獎的名壺。

《四方竹壺》《 Square teappot with bamboo relief 》 Shen Quhua 沈蘧華 1995
《四方竹壺》《 Square teappot with bamboo relief 》 Shen Quhua 沈蘧華 1995
《高明方壺》《 Teapot in lofty four-side polygonal style 》 Li Changhong 李昌鴻 1991
《提樑缽盅壺》《 Bowl-shaped teapot with a loop handle 》Shen Quhua 沈蘧華 1991
 《思源壺》《 Teapot expressing the theme of pondering the source 》Shen Quhua 沈蘧華 1995
《鼓腹運律壺》《 Drum-bellied teapot that exudes rhythm 》Li Changhong 李昌鴻 Shen Quhua 沈蘧華 1992
雲肩鼎壺》《 Tripod-shaped teapot in ring design 》Li Changhong 李昌鴻 Shen Quhua 沈蘧華 1992
《進寶壺》《 Teapot with the theme of soaking up treasure 》 Shen Quhua 沈蘧華 1991
《仿古壺》《 Fang gu teapot(archaic style) 》 Shen Quhua 沈蘧華 1990
bottom of page