top of page
potPhoto.jpg

1.Ren Ganting 任淦庭 (1888_1968)

2.Wu Yungen 吳雲根 (1892-1969)

3.Zhu Kexin  朱可心 (1904-1986)

4.Wu Chungeng 吳純耿 (1916-1999)

5.Xu Hantang 徐漢棠 (1932-)

6.Xu Xiutang 徐秀棠 (1937-)

7.Li Changhong  李昌鴻 (1937-)

8. Shen Quhua  沈蘧華 (1939-)
9.Shen Hansheng 沈漢生 (1946-)

10.Gu Shaopei 顧紹培 (1945-)

11.Cao Wanfen 曹婉芬 (1940-)

12.Xie Manlun 謝曼倫  (1942-2015)

13.Li Bifang  李碧芳 (1939-2004)

14.Zhang Honghua 張紅華 (1944-)

15.Chu Jiquan 儲集泉 (1954-)

16.Zhang Shulin 張樹林 (1941-)

17.Wu Qunxiang 吳群祥 (1954-)

18.Jiang Yan 蔣彥 (1955-)

19. Zhang Ziqiang 張志強 (1955-)

20.Bao Fengyian 鮑峰岩 (1966-)

21.Lu Jun 陸君  (1967-)

22.Fan Jianhua 范建華 (1964-)

23.Xu Xuejuan 徐雪娟 (1961-)

24.Gao Xiangjun 高湘君 (1957-)

25.Chun Yian 陳岩 (1965-)

26.Yun Yiping 惲益萍 (1954-)

27.Ye Huiyu 葉惠毓 (1959-)

bottom of page