top of page
potPhoto.jpg

1.Wang Nanlin王南林(1736-1796)

2.Yang Pengnian楊彭年(1796-1850)

3.Ren Ganting 任淦庭 (1888_1968)

4.Wu Yungen 吳雲根 (1892-1969)

5.Zhu Kexin  朱可心 (1904-1986)

6.Wu Chungeng 吳純耿 (1916-1999)

7.Xu Hantang 徐漢棠 (1932-)

8.Xu Xiutang 徐秀棠 (1937-)

9.Li Changhong  李昌鴻 (1937-)

10. Shen Quhua  沈蘧華 (1939-)

11.Gu Shaopei 顧紹培 (1945-)

12.Cao Wanfen 曹婉芬 (1940-)

13.Xie Manlun 謝曼倫  (1942-2015)

14.Zhang Honghua 張紅華 (1944-)

15.Li Bifang  李碧芳 (1939-2004)

16.Chu Jiquan 儲集泉 (1954-)

17.Zhang Shulin 張樹林 (1941-)

18.Wu Qunxiang 吳群祥 (1954-)

19.Jiang Yan 蔣彥 (1955-)

20.Shen Hansheng 沈漢生(1946-)

21.Bao Fengyian 鮑峰岩 (1966-)

22. Zhang Ziqiang 張志強 (1955-)

23.Lu Jun 陸君  (1967-)

24.Fan Jianhua 范建華 (1964-)

25.Xu Xuejuan 徐雪娟 (1961-)

26.Gao Xiangjun 高湘君 (1957-)

27.Chun Yian 陳岩 (1965-)

28.Yun Yiping 惲益萍 (1954-)

29.Ye Huiyu 葉惠毓 (1959-)

30.Wei Qi韋琪(1958-)

  《高風亮節壺》《 Teapot themed "Integrity" in the shape of a bamboo bundle 》顧紹培 沈漢生 1995
《臥輪禪思壺》《 Teapot in design of a prone wheel and with the theme of chan meditation 》Gu Shaopei 顧紹培 1993
《潤泉壺》《 Run quan teapot 》Gu Shaopei 顧紹培 1993
《友泉葵花壺》《 Teapot in sunflower petals shape,Xu Youquan style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《友泉葵花壺》《 Teapot in sunflower petals shape,Xu Youquan style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《菱花線圓壺》《 Round teapot in the design of watrer chesnut petals 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《菱花線圓壺》《 Round teapot in the design of watrer chesnut petals 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《菱花元條壺》《 Tall teapot in the design of water chesnut petals 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《菊辮壺》《 Teapot in chrysanthemum petal design 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
《段泥寶方抽角壺》《 Square-shaped teapot with smooth lines 》Cao Wanfen 曹婉芬 高海庚 1990
《寶方抽角壺》《 Square-shaped teapot with smooth lines 》Cao Wanfen 曹婉芬 高海庚 1995
《扁圓虹橋提樑壺》《 Compressed round teapot with a loop handle in the shape of a rainbow bridge 》Cao Wanfen 曹婉芬 1994
《鬲鼎壺》《 Three-legged tripod teapot,Xu Youguan style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
《曼生提樑壺》《 Teapot with overhead handle 》Cao Wanfen 曹婉芬 1993
《葫蘆壺(陳曼生壺式)》《 Teapot in gourd shape,Chen Mansheng style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
《掇只壺(邵大亨壺式)》《 Duo zhi teapot,Shao Daheng style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
《報春壺》《 Teapot with the theme of announcing the arrival of spring 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
《四方傳爐壺(俞國良壺式)》《 Censer in square shape,Yu Guoliang style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1995
 《僧帽壺(時大彬壺式)》《 Seng mao teapot,in the shape of a mitre,Shi Dabin style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1993
 《束柴三友壺(陳鳴遠壺式)》《 Teapot in shape of small bound logs,Chen Mingyuan style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
 《高八方杯》《 Pair of tall eight-sided cups 》Cao Wanfen 曹婉芬 1994
《脫穎壺》《 Teapot in the shape of an egg 》Cao Wanfen 曹婉芬 1990
《桑寶壺》《 Teapot in the design of mulberry and silkworm 》Xie Manlun 謝曼倫 1990
《桑寶壺》《 Teapot in the design of mulberry and silkworm 》Xie Manlun 謝曼倫 1990
《桑寶壺》《 Teapot in the design of mulberry and silkworm 》Xie Manlun 謝曼倫 1990
《五頭竹段茶具(朱可欣壺式)》《 Tea ware set of five pieces with bamboo relief design,Zhu Kexin style 》Xie Manlun 謝曼倫 1990
《碧玉如意壺》《 Jade green ruyi teapot 》Xie Manlun 謝曼倫 吳震 譚泉海 1990
《碧玉如意壺》《 Jade green ruyi teapot 》Xie Manlun 謝曼倫 吳震 譚泉海 1990
《碧玉如意壺》《 Jade green ruyi teapot 》Xie Manlun 謝曼倫 吳震 譚泉海 1990
《報春壺》《 Teapot with the theme of announcing the arrival of spring 》Xie Manlun 謝曼倫 1989
《松竹提樑壺》《 Teapot with a loop handle in pine and bamboo design 》Zhang Honghua 張紅華 1989
《僧帽壺》《 Seng mao teapot,shaped as mitre,Shi dabin style 》Zhang Shulin 張樹林 1992
《玉笠壺》《 Yu li teapot(in the shape of a jade hat) 》Zhang Honghua 張紅華 1995
《玉笠壺》《 Yu li teapot(in the shape of a jade hat) 》Zhang Honghua 張紅華 1995
《六方壺》《 Teapot of hexagonal shape 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《六方壺》《 Teapot of hexagonal shape 》Zhang Honghua 張紅華 1990
 《神蛋壺》《 Teapot “Mythical Egg” 》Zhang Honghua 張紅華 1995
《菱花壺》《 Teapot in water chesnut design 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《包袱壺》《 Teapot in cloth-wrapper shape 》Zhang Honghua 張紅華 1995
《半圓壺》《 Teapot in the shape of semi circle 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《半圓壺》《 Teapot in the shape of semi circle 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《上新橋壺》《 Crossing new bridge themed teapot 》Zhang Honghua 張紅華 1989
《菱花周盤壺》《 Teapot with a pattern of a round tray with water chesnut design 》Zhang Honghua 張紅華 1993
《牛蓋蓮子壺》《 Niu gai lia zi teapot 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《圓碩壺》《 Large round teapot 》Zhang Honghua 張紅華 1990
《梅花寶鼎壺》《 Teapot in the shape of a precious plum flower 》Zhang Honghua 張紅華 1993
《茶杯》《 Teacup 》Li Bifang  李碧芳 1988
《如意古幣壺》《 Teapot ware set in design of stacked ancient coins 》Chu Jiquan 儲集泉 1989
《僧帽壺(李茂林壺式)》《 Seng mao teapot,Li Maolin style 》Chu Jiquan 儲集泉 1990
《圓竹平安壺(佛肚竹壺)》《 Teapot with the theme of bamboo announcing safety 》Chu Jiquan 儲集泉 1989
《瓶蓋練字壺》《 Ping gai nian zi teapot 》Chu Jiquan 儲集泉 鮑志强 1991
《四方竹壺》《 Square teapot with bamboo relief 》Chu Jiquan 儲集泉 1990
《四方竹壺》《 Square teapot with bamboo relief 》Chu Jiquan 儲集泉 1990
《黑夔龍壺》《 Young dragon teapot 》Chu Jiquan 儲集泉 1989
《菊辮壺》《 Set of tea ware in chrysanthemum petal design,Shi Dabin Style 》Cao Wanfen 曹婉芬 1989
《菊辮壺》《 Set of tea ware in chrysanthemum petal design,Shi Dabin Style 》Chu Jiquan 儲集泉 1991
《清馨壺》《 Teapot with the themed of delicate fragrance 》Chu Jiquan 儲集泉 1991
  《清馨提樑壺》《 Teapot with overhead handle themed delicate fragrance 》Chu Jiquan 儲集泉 1991
 《太極壺》《 Teapot in tai qi design 》Chu Jiquan 儲集泉 羅俊文 1989
《太極壺 乾坤壺(知足壺)》《 Teapot in tai qi design 》Chu Jiquan 儲集泉 1990
《圓通居士壺》《 Round-shaped teapot with bamboo relief 》Chu Jiquan 儲集泉 1991
《圓通居士壺》《 Round-shaped teapot with bamboo relief 》Chu Jiquan 儲集泉 1991
《雙龍提樑壺》《 Teapot with double-dragon design and a loop handle 》Wu Qunxiang 吳群祥 1981
《虛扁壺》《 Flat teapot with the theme of great hollowness 》Wu Qunxiang 吳群祥 1992
《浪濤壺》《 Teapot with sea wave relief 》Wu Qunxiang 吳群祥 1989
《圓竹壺》《 Teapot in round bamboo design 》Wu Qunxiang 吳群祥 1992
《個圓壺》《 Teapot of round shape 》Wu Qunxiang 吳群祥 1992
《圓提潤芳壺》《 Round teapot with a loop handle themed comfortin fragrane 》Wu Qunxiang 吳群祥 1992
《加君壺》《 Jia jun teapot 》Wu Qunxiang 吳群祥 1990
《加君壺》《 Jia jun teapot 》Wu Qunxiang 吳群祥 1990
《如意仿古壺》《 Fan gu(archaic style)teapot with ruyi style 》Zhang Shulin 張樹林 1989
《如意仿古壺》《 Fan gu(archaic style)teapot with ruyi style 》Zhang Shulin 張樹林 1989
《如意仿古壺》《 Fan gu(archaic style)teapot with ruyi style 》Zhang Shulin 張樹林 1989
《肖罌壺》《 Xiaoying teapot 》Zhang Shulin 張樹林 1990
《漢雲壺》《 Han yun teapot 》Zhang Shulin 張樹林 1993
 《僧帽壺》《 Seng mao teapot 》Zhang Shulin 張樹林 1992
 《僧帽壺》《 Seng mao teapot 》Zhang Shulin 張樹林 1992
《仿古壺》《 Fang gu teapot(archaic style)》Zhang Shulin 張樹林 1989
《合歡壺》《 Teapot in compressed form with equal sections 》Zhang Shulin 張樹林 1990
《北瓜壺》《 Teapot in gourd design 》Zhang Shulin 張樹林 1992
《方菱壺》《 Teapot in water chestnut design 》Zhang Shulin 張樹林 1991
 《牛蓋方筒壺》《 Teapot set in rectangular shape with ox-nose cover 》Zhang Shulin 張樹林 1995
《龍旦壺》《 Teapot in dragon's egg shape 》Zhang Shulin 張樹林 1995
《此樂提樑壺》《 Teapot with ovehead handle 》Zhang Shulin 張樹林 韓美林 1990
《中華至尊》《 China Supreme 》Jiang Yan 蔣彥 2000
《四方竹壺》《 Square teapot in bamboo section design 》Jiang Yan 蔣彥 1992
《聚寶壺》《 Teapot with the theme of a treasure-gathering tray 》Jiang Yan 蔣彥 1992
《瓜瓣套壺》《 Tea ware set in gourd design 》Jiang Yan 蔣彥 1992
《菱花套壺》《 Tea ware set in water chesnut petal design 》Jiang Yan 蔣彥 1993
《菊瓣壺》《 Teapot in chrysanthemum petal design,Wang Yinchun style 》Jiang Yan 蔣彥 1996
《玉壺神曲》《 Yu hu shen qu teapot 》Jiang Yan 蔣彥 1993
 《靈芝》《 Figure:Ganoderma 》Jiang Yan 蔣彥 1988
bottom of page