potPhoto.jpg

1.Wang Nanlin王南林(1736-1796)

2.Yang Pengnian楊彭年(1796-1850)

3.Ren Ganting 任淦庭 (1888_1968)

4.Wu Yungen 吳雲根 (1892-1969)

5.Zhu Kexin  朱可心 (1904-1986)

6.Wu Chungeng 吳純耿 (1916-1999)

7.Xu Hantang 徐漢棠 (1932-)

8.Xu Xiutang 徐秀棠 (1937-)

9.Li Changhong  李昌鴻 (1937-)

10. Shen Quhua  沈蘧華 (1939-)

11.Gu Shaopei 顧紹培 (1945-)

12.Cao Wanfen 曹婉芬 (1940-)

13.Xie Manlun 謝曼倫  (1942-2015)

14.Zhang Honghua 張紅華 (1944-)

15.Li Bifang  李碧芳 (1939-2004)

16.Chu Jiquan 儲集泉 (1954-)

17.Zhang Shulin 張樹林 (1941-)

18.Wu Qunxiang 吳群祥 (1954-)

19.Jiang Yan 蔣彥 (1955-)

20.Shen Hansheng 沈漢生(1946-)

21.Bao Fengyian 鮑峰岩 (1966-)

22. Zhang Ziqiang 張志強 (1955-)

23.Lu Jun 陸君  (1967-)

24.Fan Jianhua 范建華 (1964-)

25.Xu Xuejuan 徐雪娟 (1961-)

26.Gao Xiangjun 高湘君 (1957-)

27.Chun Yian 陳岩 (1965-)

28.Yun Yiping 惲益萍 (1954-)

29.Ye Huiyu 葉惠毓 (1959-)

30.Wei Qi韋琪(1958-)

宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 34.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 35.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 36.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 37.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 62.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 38.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 63.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 39.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 40.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 26.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 2.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 53.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 45.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 51.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 46.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 50.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 49.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 44.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 47.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 48.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 42.jpg
7. 宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 52.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 27.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 64.jpg
2. 宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 65.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 66.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 55.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 23.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 10.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 25.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 3.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 28.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 11.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 43.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 4.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 8.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 12.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 7.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 42.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 12.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 2.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 6.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 9.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 13.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 15.jpg
1. 宜興紫砂-3-17.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 18.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 15.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 18.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 46.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 17.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 19.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 40.jpg
宜興紫砂-3-16.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 47.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 19.jpg
宜興紫砂-3-19.jpg
宜興紫砂-3-20.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 45.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 16.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 9.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 30.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 32.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 35.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 34.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 17.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 51.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 33.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 29.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 50.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 49.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 18.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 20.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 48.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 25.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 23.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 21.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 28.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 27.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 26.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 22.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 24.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 25.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 36.jpg
1116更新_工作區域 1 複本 30.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 39.jpg
7. 宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 37.jpg
宜興紫砂(OK)-71.jpg
宜興紫砂-3_工作區域 1 複本 38.jpg
宜興紫砂-2_工作區域 1 複本 19.jpg